extreme

Cennik ludzkiej procy

80 zł - 2 wystrzały

Regulamin ludzkiej procy

1. Warunkiem dopuszczenia klienta do wystrzału jest własnoręczne potwierdzenie
podpisem dobrego stanu zdrowia oraz faktu zapoznania się z regulaminem.
2. Zabrania się korzystania z procy osobom nietrzeźwym, kobietom ciężarnym oraz
osobom cierpiącym na choroby układu krążenia, epilepsje jak również po przebytych
obrażeniach kręgosłupa i przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy.
3. Samodzielną decyzję o wystrzale mogą podejmować tylko osoby pełnoletnie mające
ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do wystrzału
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna potwierdzonej
podpisem w obecności pracownika prowadzącego skoki .
4. W strefie ludzkiej procy, mogą przebywać tylko osoby z obsługi i kandydat do
wystrzału, który powinien dostosować się do zaleceń instruktora .
5. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem klienta do wystrzału, mogą być
wykonywane tylko przez instruktora lub osobę z nim współpracującą .
6. Przed wystrzałem, klient powinien pozostawić na dole wszelkie przedmioty mogące
wypaść w trakcie lotu ( klucze, pieniądze itp. )
7. W przypadku gdy klient który jest całkowicie przygotowany i podpięty do procy
zrezygnuje z wystrzału, nie zwraca się poniesionych kosztów
8. Kwestie sporne dotyczące dopuszczenia osoby do wystrzału rozstrzyga instruktor
prowadzący , jego decyzje nie podlegają odwołaniu .
9. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia klienta wystrzału bez podania
przyczyny.
10. W przypadku niedostosowania się do zaleceń regulaminu, organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla klienta następstwa.
Organizator