Regulamin

Regulamin rozgrywek paintballowych

1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie lub poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą
rodziców/ opiekunów prawnych.
2. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest
zabronione.
3. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek
ochronnych, które mogą zostać zdjęte jedynie poza polem, w wyznaczonym
bezpiecznym miejscu.
4. Broń w pozycji odbezpieczonej może pozostawać jedynie na polu gry.
5. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku
zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
6. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w
tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą
wszystkich uczestników gry.
7. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami.
8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
a) trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby,
b) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
c) nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
9. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do
góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób
możliwie szybko i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
10. Nie wolno celowo strzelać do osób postronnych (np. sędziego) i zawodnika
wyeliminowanego z gry.
11. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry.
12. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi,
mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.
13. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie.
14. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry i poleceniom
sędziego.
15. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania
całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej
miejsca.
16. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać
udziału w rozgrywkach paintball.
17. W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu stosuje się odpowiedzialność materialną.
18. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa, zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje poniższe
oświadczenie.

Oświadczenie uczestnika rozgrywek paintballowych

1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność wszelkie szkody wyrządzone sobie lub innym
w wyniku użytkowania markera paintballowego.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
4. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu
sprzętu.
5. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
6. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie wyżej wymienione punkty.
7. Oświadczam, iż znany mi jest i zrozumiały regulamin rozgrywek paintballowych oraz
treść oświadczenia uczestnika rozgrywek, nie zgłaszam w tej materii żadnych
zastrzeżeń w pełni je akceptując. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż
uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia
nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia, złamania, a w
skrajnych przypadkach kontuzji w wyniku których dojść może do poważnego
uszkodzenia ciała.
Imię i nazwisko - nr dowodu osobistego - data - czytelny podpis
....................................... ……………………………….. ……………….. ……………………………

Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika rozgrywek paintballowych

1. Oświadczam, iż jest mi znany i zrozumiały regulamin rozgrywek paintballowych oraz
treść oświadczenia uczestnika rozgrywek, nie zgłaszam w tej materii żadnych
zastrzeżeń w pełni je akceptując. Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż
uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia
nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia, złamania, a w
skrajnych przypadkach kontuzji w wyniku których dojść może do poważnego
uszkodzenia ciała.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego
syna/córkę i oświadczam, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasz
syn/córka, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie
jakichkolwiek konsekwencji prawnych lub finansowych wobec organizatora gry,
sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry paintballowej.
3. Wobec powyższego zezwalam naszemu dziecku .........................................................
na udział w rozgrywkach paintballowych.
Imię i nazwisko rodzica - nr dowodu osobistego - data - czytelny podpis
....................................... ……………………………… …………. ……………………………..